This is a new service. Your feedback will help us to improve it.

Stuthan nam meadhanan-sòisealta

Tha sinn air stuthan meadhain-sòisealta ullachadh as urrainn ur sgoil neo clas cleachdadh gus sealltainn na tha iad ag ionnsachadh mun chunntas-sluaigh.

Suggested Social Media Copy

Two social media posts in Gaelic have been  created for schools to use as part of the #SpeakCensus project. This is so parents can stay informed, and everyone can get excited about the census!

Feel free to edit these to the tone of voice you use across your social channels and remember to tag @Scotscensus2022 and use #SpeakCensus.

Gaelic Post 1

Thar nan seachdainean ri thighinn, cleachdaidh sinn #SpeakCensus gus taic a chur ris na sgoilearan a tha ag ionnsachadh mu dheidhinn @Scotscensus2022. Seallaidh #SpeakCensus dhaibh dè th’ anns a’ Chunntasshluaigh agus carson a tha e cho cudromach is cho inntinneach! Na dìochuimhnichibh an Cunntas-sluaigh a lìonadh ann am Màrt 2022 gus ròl rochudromach a chluich airson Alba san ama ri teachd.

Gaelic Post 2

An t-seachdain sa, ionnsachaidh na sgoilearan mu dheidhinn @Scotscensus2022 - cunntas sluaigh na h-Alba a bhios a’ tachairt ann an 2022. Tha tòrr chleasan romhainn. Mar eisimpleir, bidh sinn a’ coimhead a’ chiad bhidio #SpeakCensus, a tha a’ bruidhinn air mar a thèid dàta a’ chunntais-shluaigh a chleachdadh ann an comhairlean ionadail. Agus seallaidh sinn air filmichean mu dheidhinn Loch Laomainn agus Cànansoidhnidh Bhreatainn a dh’aithghearr!