This is a new service. Your feedback will help us to improve it.

Cunntas-sluaigh na h-Alba 2022: uidheaman Gàidhlig ‘Speak Census’

Anns na h-uidheaman agaibh gheibhear iùil fàilte, iùil clas-sgoile agus stuthan a bharrachd leithid taisbeanadh PowerPoint, cur-seachadan clas agus criomagan bhideo a chuidicheas leasanan a thabhann dha na clasaichean agaibh mun chunntas-sluaigh. Gus seo a bhrosnachadh, faodar na dealbhan is stuthan a mhol sinn son nam meadhanan-sòisealta a chleachdadh.

Uidheaman foghlaim

Tha cuideachd ceanglaichean 's na h-uidheaman foghlaim ri stuthan eadar-dhealaichte air an duilleig seo.

Download PDF
File type
6 page PDF
2.9MB

Iùil fàilte

Sealladh thairis a' chunntas-sluaigh is na tha e a' cruinneachadh.

Download PDF
File type
4 page PDF
1.6MB

Iùil clas-sgoile

Iùil son leasanan cunntais-sluaigh, le ceanglaichean gu goireasan a bharrachd.

Download PDF
File type
9 page PDF
1.6MB

Bhideo bhuidseatan comhairle

Bhideo mu mar a chuidicheas an cunntas-sluaigh seirbheisean a dhealbhadh n-ur sgìre ionadail. Put 'Tarraing MP4', is an uair sin put deas air a' bhideo gus a shàbhaladh.

Download MP4
File type
MP4
44.8MB

Bhideo Loch Laomainn

Bhideo a' coimhead ri mar a thèid dàta cunntais-sluaigh a chleachdadh gus aon de raointean-tìre as ainmeil na h-Alba a dhìon, Loch Laomainn. Put 'Tarraing MP4', is an uair sin put deas air a' bhideo gus a shàbhaladh.

Download MP4
File type
MP4
47.1MB

Bhideo Cànain-soidhnich Bhreatainn

Bhideo a' coimhead ri mar a tha an cunntas-sluaigh air cuideachadh seirbheisean a leasachadh do luchd-cleachdaidh Cànain-shoidhnidh Bhreatainn. Put 'Tarraing MP4', is an uair sin put deas air a' bhideo is tagh a shàbhaladh.

Download MP4
File type
MP4
47.3MB

Teamplaid PowerPoint

'S urrainn dhuibh an teamplaid PowerPoint seo a chleachdadh gus ur leasanan is taisbeanaidhean fhèin a chruthachadh mun chunntas-sluaigh.

Download PowerPoint
File type
5 page PowerPoint
9.5MB

Stuthan nam meadhanan-sòisealta

Tha sinn air stuthan meadhain-sòisealta ullachadh as urrainn ur sgoil neo clas cleachdadh gus sealltainn na tha iad ag ionnsachadh mun chunntas-sluaigh.

Download PDF
File type
1 page PDF
255.1KB

Dealbh meadhanan-sòisealta 1

Dealbh as urrainn dhuibh cleachdadh son pìosan meadhain-sòisealta sam bith mu ur clasaichean cunntais-sluaigh. Put 'Tarraing JPG', an uair sin put air an dealbh gus a shàbhaladh.

Download JPG
File type
JPG
444.9KB

Dealbh meadhanan-sòisealta 2

Dealbh as urrainn dhuibh cleachdadh son pìosan meadhain-sòisealta sam bith mu ur clasaichean cunntais-sluaigh. Put 'Tarraing JPG', an uair sin put air an dealbh gus a shàbhaladh.

Download JPG
File type
JPG
501.8KB

Dealbh meadhanan-sòisealta 3

Dealbh as urrainn dhuibh cleachdadh son pìosan meadhain-sòisealta sam bith mu ur clasaichean cunntais-sluaigh. Put 'Tarraing JPG', an uair sin put air an dealbh gus a shàbhaladh.

Download JPG
File type
JPG
495.2KB